jBBII-EduPLC jBotBrainII

Kategorie: jBBII-EduPLC (modul)

Počítač jBBII-EduPLC je typickým představitelem tzv. jednodeskových počítačů (Single-Board Computer – SBC), který byl vyvinut s cílem poskytnout vzdělávacím institucím platformu pro výuku a demonstraci procesů v oblasti automatizace, aplikované robotiky, automatizovaných měřících soustav, měření a regulace.

V systému BLS vytváří pomyslné srdce a mozek celé soustavy.

Architektura jBBII

Základem počítače je 32-bitový jednočipový mikropočítač s jádrem ARM – AT91SAM7S256 od firmy Atmel.

Tabulka 1

Hlavní procesor AT91SAM7S256
Vedlejší procesor ATmega48PA
Digitální vstupy Šest digitálních TTL 5V vstupů
Digitální výstupy Osm digitálních TTL výstupů s maximálním zatížením 30mA na výstup + pro každý výstup lze generovat servopulzy pro RC serva
Analogové vstupy Šest 10-ti bitových unipolárních analogových vstupů (0–5V)
Ovládání Čtyři programově softwarově ovladatelná tlačítka Čtyři programově ovladatelné LED
Komunikační porty Čtyři I2C porty Jeden TTL UART 5V USB 2.0 typ B
Bezdrátová komunikace Bluetooth modul
PWM výstupy Dva výstupy pro DC motory s maximálním proudem do jednoho motoru 1,3A
Napájecí napětí Stejnosměrné 6,2V – 15V

Mikropočítač jBBII je možné napájet jednosměrným napětím v rozsahu od 6,5V do 15V. Odběr jBBII bez připojených periferií (motory, senzory, serva…) je približně 100mA. Proudový odběr roste úměrně s odběrem připojených periferií. Napájecím napětím jBBII jsou napájeny i budiče motorů. V případě, že budou k jBBII připojené jiné motory než standardně dodávané, je třeba zkontrolovat velikost napájecího napětí, aby připojené motory pracovaly v optimálním režimu.

Standardně je možné jBBII napájet buď pomocí dodaného síťového adaptéru 9V/800mA, nebo pomocí akumulátoru s integrovanou nabíječkou. Nominální napětí akumulátoru je 7,2V. Akumulátor má kapacitu 2400mAh, a proudový odběr je omezený vratnou pojistkou na 2A.Mikropočítač jBBII je schopný napájet i připojené senzory a moduly jednosměrným napětím 5V. Celkový proudový odběr všech připojených periferií nesmí přesáhnout 900mA. V opačném případě zareaguje integrovaná proudová ochrana, a jBBII se vypne do chvíle, než proudový odběr neklesne pod 900mA.

Připojení k PC (USB)

Připojení k PC se realizuje pomocí USB. USB (universal serial bus) je sériová sběrnice, která představuje moderní způsob připojení periferie k PC. Hlavní výhodou USB je připojení typu Plug & Play (zapoj a hraj), tedy připojení bez nutnosti restartu počítače.

Fyzické propojení se realizuje pomocí USB kabelu A-B. Konektor typu A se připojí na stranu PC a konektor typu B na stranu jBotBrainII. Použitý je USB standard v1.1 full speed s přenosovou rychlostí 12mbit/s (www.usb.org). Na úrovni transportní vrstvy je použitý modifikovaný HART protokol (www.hartcomm.org). Pomocí tohoto rozhraní dochází k přenosu programu vytvořeného v jazyce Java do samotného mikropočítače jBBII, nebo k přenosu dat do výstupní konsole jConsole.exe.

Instalace ovladačů nezbytného software

Pro správné fungování USB připojení je potřebné nainstalovat USB ovladače jen v případě operačního systému Windows 32bit. Operační systém Linux (Ubuntu, Fedora) obsahuje potřebné ovladače ve standardní instalaci. Momentálně nepodporované platformy jsou:

 • Všechny verze Windows 64bit
 • Apple Mac OS
 • Windows 95, 98, ME

Windows 2000, XP, Vista, 7

Instalace je poloautomatická, instalace samotných ovladačů do systému proběhne automaticky avšak během prvního připojení uživatel musí potvrdit použití ovladače operačním systémem. Toto potvrzení je potřebné vykonat vždy po prvním připojení do každého USB vstupu na počítači

(Windows rozpoznává každý USB vstup jako jedinečné zařízení). Ovladače se instalují do adresáře C:\Windows\System32 (případně C:\WinNT\System32).

jBotBrainII používá tři ovladače (vůči operačnímu systému vystupuje jako tři různá zařízení):

 • Ovladač jConsole – připojení textové konzole
 • Ovladač Upload – nahrávání ovládacího programu
 • Ovladač Firmware Update – aktualizace kontrolního programu

Všechny tři ovladače jsou nainstalované automaticky do systémových adresářů, a jak bylo uvedeno výše, je třeba potvrdit jejich použití při prvním použití na každém USB vstupu samostatně. V případě problému během potvrzení manuálně nasměrovat průvodce k ovladačům. Ovladače se nacházejí v systémovém adresáři (cesty jsou zmíněny výše) a v instalačním adresáři (pokud nebylo nastaveno jinak C:\Program Files\Mechatronic Education\Drivers)

Soubory ovladačů:

 • libusb0.dll, libusb0.sys – ovládač pro USB rozhraní
 • jconsole2.inf – popis ovládače pro rozhraní jConsole
 • jupload2.inf – popis ovládače pro rozhraní Upload
 • jfwu.inf – popis ovládače pro rozhraní Firmware Update

Během manuální instalace je třeba průvodce nasměrovat na jednotlivé *.inf soubory:

 • jconsole2.inf – tento ovládač zvolíme při prvním zapojení jBotBrainII k PC. Rozhraní jConsole je standardní a je aktivní od spuštění.
 • jupload2.inf – tento ovládač zvolíme, když se pokoušíme nahrát ovládací program do jBotBrainII. Tento stav je indikovaný blikáním červené a žluté LED diody.
 • jfwu.inf – tento ovládač zvolíme v případě nahrávání nového řídícího programu (firmware) do jBotBrainII. Tento stav je indikovaný trvalým svítěním červené LED diody.

Zapnutí a vypnutí jBBII

První zapnutí jBotBrainII realizujeme připojením síťového zdroje nebo akumulátoru do konektoru VCC. Během zapínání se postupně rozsvítí všechny LED diody a ozve se zvukové znamení. Pokud je v jBotBrainII uložený ovládací program, začne se okamžitě vykonávat, pokud ne, jBotBrainII začne blikat červenou a žlutou LED diodou a čeká na nahrání nového ovládacího programu. Vypnout jBotBrainII je možné dvěma způsoby:

 • odpojením síťového zdroje nebo akumulátoru,
 • podržením červeného tlačítka po dobu tří sekund

UPOZORNĚNÍ: Vypnutí pomocí červeného tlačítka způsobí jen uspání jBotBrainII, ne úplné vypnutí a dochází ke spotřebě energie. Pokud plánujete vypnout jBotBrainII na delší dobu, doporučujeme vypnout napájecí konektor.

Výstup do konzole

jBotBrainII nemá integrován LCD display pro vizuální prezentaci výstupních hodnot běžících programů. Pro realizaci plnohodnotného vizuálního výstupu slouží program jConsole.exe, který zprostředkovává terminálový výstup skrze zapojený USB port do připojeného PC. Výstupní terminál je rozdělen do dvou základních panelů. Větší panel nazýváme výstupním, menší stavovým.

Výstupní panel

Výstupní panel slouží k zobrazení základních zpráv jBBII v době jeho inicializace (startu). Zároveň, a to především k zobrazování výstupních hodnot právě běžících programů. Tedy zobrazované informace ve výstupním panelu lze ovlivňovat pomocí uživatelského programu, který do jBBII zavedl uživatel.

Stavový panel

Stavový panel, jak již samotný název napovídá, informuje uživatele o aktuálním stavu jBBII, hlavně o stavu připojení k PC. Zároveň panel zobrazuje informace o aktuální verzi samotného HW a firmware.

Integrované ovládací prvky

jBotBrainII je určen především k obsluze externích periferních zařízení realizovaných širokou škálou senzorů, modulů a aktuátorů. Pro zvýšení komfortu ovládání obsahuje však i integrované ovládací a informační prvky reprezentovanými čtyřmi programovatelnými tlačítky, čtyřmi indikačními diodami a jedním reproduktorem.

Programovatelná tlačítka S1-S4

Integrovaná tlačítka slouží především jako uživatelský vstup (podobně jako klávesnice u PC). Pomocí těchto tlačítek může uživatel ovlivňovat chování právě spuštěného programu. Výsadní postavení mezi těmito tlačítky má tlačítko S1 (červené), které plní některé předem definované funkce.

Tlačítko S1

Tlačítko S1 má implementovány tři základní funkce:

 • pomocí tlačítka S1 se spouští zavedený uživatelský program v paměti jBBII
 • pomocí tlačítka S1 se jBBII vypíná a zapíná
 • pomocí tlačítka S1 lze provést tzv. měkký reset jBBII

Indikační diody

V automatizaci je indikace stavu zařízení pomocí diod běžným jevem. V případě, kdy k autonomnímu zařízení není vhodné připojovat LCD display je ekonomické a žádoucí informovovat uživatele o stavu počítače (popřípadě celé soustavy) pomocí led diod.

Základní indikační stavy

jBotBrainII má integrovány čtyři uživatelsky programovatelné indikační diody.

 • Červená
 • Oranžová
 • Zelená 1
 • Zelená 2
 • Modrá (Bluetooth)

Pomocí těchto diod jBBII vizuálně informuje uživatele o svém stavu. Červená, oranžová, zelená 1,2 jsou definované uživatelským programem.

Modrá, Bluetooth LED, indikuje stav Bluetooth modulu. Pravidelné blikání indikuje čekání na spojení, trvalý svit indikuje spojení bez komunikace, nepravidelné blikání indikuje komunikaci.

Vstupní porty jBBII

Vstupní porty mikropočítače jBBII jsou analogové a digitální vstupy, určené k připojení jednoduchých senzorů. Jednoduchými senzory mohou být: tlačítko, teploměr, potenciometr, inkrementální enkodér, tlakoměr a podobně. Přeneseně řečeno, vstupní porty realizují spojení mezi „mozkem“ (procesorem počítače) a smyslovými orgány (senzory) mechanizmu. Vstupní porty realizují pomyslnou vstupní jednotku jBBII.

Digitální vstup (IN1-IN6)

V číslicové (digitální) technice pojem digitální vstup znamená vstup, který může nabídnout dva stavy. Logickou 1 nebo logickou 0. Tyto dva stavy jsou reprezentované konkrétní hodnotou napětí. V případě jBBII je logická 1 reprezentovaná napětím 5V, a logická nula napětím 0V. Takové reprezentaci logických stavů říkáme TTL logika (z anglického Transistor-Transistor-Logic).

jBBII má šest digitálních vstupů. Digitální vstupy, stejně tak i analogové vstupy jsou vyvedené v trojpinových konektorech typu “NSL”. Zapojení pinů je nasledující: pin 1 je samotný vstup, pin 2 je napětí 5V a pin 3 je GND. Interně jsou digitální vstupy připojené přes rezistor na GND (tzv. Pull-Down). Takto je definovaná logická úroveň každého vstupu bez připojeného senzoru na log. 0. Spojením pinu 1 s pinem 2 (tedy přivedením napětí 5V na digitální vstup) dosáhneme na digitálním vstupu logickou úroveň 1. Maximální frekvence střídání log 0 a log 1 na digitálním vstupu je 5kHz.

Tabulka 2 NSL25–3G

Pin Funkce Barva
pin 1 signál (0;1) Žlutá (yellow)
pin 2 +5V Červená (red)
pin 3 GND Černá (black)

Analogový vstup (AN1-AN6)

Analogový signál je daný spojitými funkcemi spojitého času, nebo částečně spojitými funkcemi spojitého času. Tím se liší od diskrétního signálu, který je dán funkcemi definovanými jen v diskrétních časových okamžicích a tvoří tak postupnost funkčních hodnot [9]. Analogový vstup v praxi používáme na připojení senzorů se spojitým výstupem. Například: potenciometr (snímání úhlu natočení), teplotní senzor s napěťovým výstupem, nebo jakékoliv jiné senzory s napěťovým výstupem, kde velikost výstupného napětí je úměrná měřené veličině.

jBBII má šest analogových vstupů. Rozsah vstupního napětí, které je jBBII schopný zpracovat je 0–5V. Proti přepětí jsou analogové vstupy chráněné Zenerovou diodou, a proti vnějšímu rušení jsou vstupy chráněné jednoduchým RC filtrem. Analogový signál je dále převedený na číslo v A/D převodníku. A/D převodník [10], má rozlišení 10 bitů. Tedy vstupné napětí v rozsahu 0–5V je převedeno na číslo od 0 do 1024. Podle toho, jaká je závislost výstupního napětí senzoru na velikosti měřené veličiny, se na softwarové úrovni přepočítá číslo 0–1024 na konkrétní hodnotu měřené veličiny (teplota, úhel, vzdálenost, tlak …).

Tabulka 3 Konektor NSL25–3G

Pin Funkce Barva
pin 1 signál (0–5V) Žlutá (yellow)
pin 2 +5V Červená (red)
pin 3 GND Černá (black)

Výstupní porty a ovládání výstupních zařízení připojených k jBBII

Výstupní piny procesoru generují digitální řídící signály s napěťovou úrovní 3,3V/5V. Aby bylo možné k procesoru připojit různé výstupní periferie, je potřebné mezi procesor a výstupní periferie umístit tzv. výstupní porty. Tyto porty mají na starosti převody napěťových úrovní, impedanční přizpůsobení a ochranu pinů procesoru.

Digitální výstup (OUT1-OUT8)

Tabulka 4 WWS03G

Pin Funkce Barva
pin 1 výstup Žlutá (yellow)
pin 2 +5V Červená (red)
pin 3 GND Černá (black)

jBotBrainII má osm digitálních výstupů, každý s možností generovat servopulzy pro řízení polohy serva. Digitální výstupy jsou na jBBII označeny jako OUT1 až OUT8. Maximální proud odebíraný z jednoho výstupu je 30mA. Signální vodič je u dodávaných serv žluté barvy. Délka impulsu řídí polohu páky.

DC motory (MOTORS)

K jBBII je možné připojit dva jednosměrné (DC) motory. Maximální proud, který může protékat jedním motorem je 1,2A. Otáčky motoru jsou řízené pomocí PWM. Při maximální hodnotě PWM je napětí na motoru stejné jako napájení napětí jBBII. Motory připojené k jBBII proto musí být přizpůsobené těmto parametrům. Maximální proud protékající skrze motory je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud je jBBII napájený ze zdroje, který tento proud dokáže do zátěže dodat.

Tabulka 5 PV04–3,5

MB+ MB-
MA- MA+

PWM

PWM (z anglického Pulse Width Modulation – impulsně šířková modulace), je způsob modulace analogového signálu změnou šířky impulzu. PWM je signál s konstantní frekvencí (tzv. vzorkovací frekvence), ale s proměnnou šířkou každého impulzu. Šířka impulzu je závislá na průměrné velikosti napětí vzorkovaného signálu v dané periodě vzorkovací frekvence. PWM modulace se v praxi používá buď pro převod spojitého signálu na digitální za účelem přenosu informací (například v telekomunika­cích), nebo jako velmi efektivní způsob regulace elektrického výkonu. Výhoda regulace výkonu pomocí PWM je ta, že regulátor je buď zcela zavřený, nebo zcela otevřený. Nevznikají tedy žádné tepelné ztráty způsobené úbytkem napětí na regulačním prvku (tranzistor, triak…) [11].

Reproduktor

Zvukový výstup se v automatizaci používá najčastěji pro:

 • signalizaci kritických stavů zařízení, kde je potřebná okamžitá pozornost personálu,
 • autonomní zařízení na signalizaci aktuálního stavu nebo vykonávané akce (obdoba led nebo displeje),
 • zpětnou vazbu ovládaní zařízení, aby obsluhující personál měl jistotu, že zadaný příkaz byl zpracovaný.

jBotBrainII disponuje programovatelným zvukovým výstupem v rozsahu dvou oktáv (C4-C6) a programovatelnou délkou tónu (1ms-nekonečno).

Komunikace po sériové lince

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) slouží k obousměrné komunikaci (full duplex) mezi dvěma zařízeními. Při tomto typu komunikace je vždy jedna strana nadřazená (Master) druhé (Slave). Vysílací pin je označovaný TX (transmit) a přijímací RX (receive). Princip komunikace spočívá ve správném časování na obou stranách. Obě strany musí obsahovat tzv. BaudRate generátor, přičemž oba musí pracovat na stejné frekvenci. Klidová úroveň je log 1. Vysílaní začíná start bitem, což je změna na log 0 po dobu jednoho tiku. Následuje vysílání jednoho bytu od nejnižšího bitu až po nejvyšší. Ukončení vysílání se realizuje stop bitem, který má úroveň log. 1. Z uvedeného vyplývá, že UART kontrolér musí mít nastavenou rychlost přenosu (např. 9600, 115200 baud), počet datových bitů (7,8) a případně počet stop bitů (1, 1.5, 2). K těmto parametrům může být přidaný paritní bit. Parita slouží k jednoduché detekci chyb v přenášeném slově. Parita může být nastavená na hodnotu sudá (even), lichá (odd), vždy 1 (mark), vždy 0 (space) nebo žádná (none). Sudá parita je nastavená, když se v slově vyskytuje sudý počet jedniček a naopak při liché paritě. Paritu generuje vysílač a kontroluje přijímač, není nutno se zabývat výpočtem a její kontrolou. Parita není spolehlivá při detekci chyb. Při periodickém rušení může dojít, ke stejnému počtu změn ve slově a parita bude zachovaná. Efektivní kontrola chyb se řeší na úrovni přenosového protokolu kontrolními součty nebo kontrolou cyklickým kódem (CRC).

I2C porty (I2C)

I²C bus je zkratka, která vznikla z IIC bus, tedy Internal-Integrated-Circuit Bus. Jak již název napovídá, jedná se o interní datovou sběrnici sloužící pro komunikaci a přenos dat mezi jednotlivými integrovanými obvody většinou v rámci jednoho zařízení. Vyvinula ji firma Philips přibližně před 20 lety a od té doby prošla několika vylepšeními. V dnešní době tento způsob „komunikace“ podporuje řada integrovaných obvodů nejen firmy Philips. Jedná se především o mikrokontroléry, sériové paměti, inteligentní LCD, audio a video obvody, A/D a D/A převodníky a některé další digitálně řízené obvody. Hlavní výhodou je, že obousměrný přenos probíhá pouze po dvou vodičích – „data SDA (serial data)“ a „hodiny SCL (serial clock)“. Rozhraní I2C je u jBBII primárně určené k připojení robotických senzorů a modulů jako jsou například SI01 Akcelerometr, SI02 Luxmetr, SI03 Ultrazvukový dálkoměr a mnoho dalších senzorů a modulů.

Tabulka 6 MLW06G

Pin 1 +5V
Pin 2 GND
Pin 3 SCL
Pin 4 SDA
Pin 5 GND
Pin 6 +5V

UART port

UART (z angl. Universal Asynchronous Receiver/Tran­smitter [12]), je jeden z nejpoužívanějších typů asynchronní sériové komunikace. Komunikace pomocí UART je plně obousměrná (full-duplex). To znamená, že zařízení může v stejném čase data přijímat i odesílat. Jelikož UART je asynchronní typ komunikace, na sběrnici není hodinový signál (clock). Přijímač, a vysílač tedy musí být nastaven na stejnou komunikační rychlost. UART potřebuje ke své činnosti dva signály, Rx – receiver (přijímač) a Tx -transmitter (vysílač). Pokud jsou rozhraním UART propojená dvě zařízení, s odděleným napájením (ale stejnou velikostí), musí být zařízení propojená i kabelem s nulovým potenciálem (GND). Napěťové úrovně rozhraní UART na jBBII jsou 5V.

Tabulka 7

pin 1 signál (0–5V)
pin 2 +5V
pin 3 GND

Rozhraní UART, je možné použít na připojení zařízení (modulů) které komunikují pomocí tohoto rozhraní. Může to být například GPS modul, různé komunikační převodníky (UART/Ethernet, UART/RS485…) a podobné.

Bezdrátová komunikace pomocí BlueTooth

Bluetooth je označení pro bezdrátovou komunikaci sloužící k propojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními, jakými jsou například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo bezdrátová sluchátka (http://www.bluetooth.com/…/Basics.aspx).

Vytvořen byl v roce 1994 firmou Ericsson a byl míněn jako bezdrátová náhrada za sériové drátové rozhraní RS-232. Technologie Bluetooth je definovaná standardem IEEE 802.15.1 (http://ieee802.org/15/pub/TG1.html).

jBotBrainII má integrovaný Bluetooth modul Class 2 + EDR, což v praxi znamená, že má maximální vyzařovací výkon 2,5 mW, maximální dosah cca 10 m a maximální přenosovou rychlost do 1.4 Mbit/s. Na přenos je použitý Bluetooth protokol RFCOMM (Radio Frequency COMMunication), což je emulace sériové linky (RS-232) (https://www.bluetooth.org/…s/RFCOMM.htm). Na úrovni aplikace je přenosový protokol definovaný uživatelem podle potřeby programu a komunikace.

Softwarové vybavení jBBII

Součástí dodávky jBBII je mimo jiné i rozsáhlé softwarové vybavení, které umožňuje několik úrovní výuky programování. Dodávaný software lze rozdělit do tří základních skupin:

 • systémový software
 • vývojový software
 • aplikační software

Systémový software je reprezentován vlastním firmware jBBII a nezbytnými ovladači pro zajištění komunikace s PC.

Vývojový software je reprezentován dvěma základními aplikacemi. První, plně profesionální vývojové prostředí Eclipse, umožňuje studentům vytvářet programy v jazyce Java, a ty pak díky integrovaným funkcím přímo nahrát do paměti mikropočítače.

Druhé vývojové prostředí je reprezentováno aplikací jBlocks, které umožňuje vytváření programů pro jBBII pomocí programových grafů nebo pomocí tzv. Ladder diagramů (visuální programování). Tyto vývojové grafy jsou pak aplikací „překládány“ do programovacího jazyka Java a následně nahrány do paměti jBBII.

jBocks dále podporuje vývoj základních programů určených pro libovolnou platformu hostující tzv.JVM. Tyto programové grafy jsou pak aplikací „kompilovány“ do programovacího jazyka Java a následně nahrány do paměti hostujícího počítače.

Aplikační software je reprezentován programy jConsole.exe, jFlash.exe a jUpload.exe.

Tabulka 8

Program Jméno programu/souboru Umístění programu/souboru
IDE Eclipse eclipse.exe ..\ Mechatronic Education\Eclipse IDE 2\
jBlocks jBlocks.exe ..\Mechatronic Education\jBlocks
jConsole jConsole.exe ..\ Mechatronic Education\ IDE 2\Mechatronic Education
jFlash jFlash.exe ..\ Mechatronic Education\ IDE 2\ Mechatronic Education
jUpload jUpload.exe ..\ Mechatronic Education\ IDE 2\ Mechatronic Education
Aktuální firmware jBBII jBotBrain_fw.bin ..\ Mechatronic Education IDE 2\ Mechatronic Education

Firmware jBBII

Firmware je software, který je nahrán do počítače již v době jeho výroby. Obsahuje vlastní interpret programovacího jazyka Java a dále zajišťuje základní komunikaci s PC a integrovanými obvody počítače.

Firmware sa skladá z těchto částí:

 • Java Virtual Machine
 • hardwarové ovladače

Java Virtual Machine je interpret jazyka Java. Slouží na vykonávaní Java bytecode generovaného kompilátorem jazyka Java. Ve své podstatě je to virtuální (softwarový) počítač s vlastní instrukční sadou. Zabezpečuje vykonávání jednotlivých instrukcí a zároveň zabezpečuje běh více vláken.

Podpůrnou částí JVM jsou hardwarové ovladače. Ty zajišťují komunikaci JVM s hardwarem integrovaným na procesoru a desce plošných spojů, nebo hardwarem připojeným k jBBII (například I2C senzory). Neméně důležitý je ovladač systémového časovače, který zabezpečuje správné přepínání kontextu (podpora více programových vláken).

Aktualizace firmware

Firmware jBBII prochází pravidelnou aktualizací, která doplňuje jBBII o nové funkce. V následujících odstavcích je popsán postup nahrání nového firmware do jBBII. Tento návod lze použít i pro nahrání případného Vašeho upraveného firmware.

Aktuální firmware je umístěn v sekci download na WWW stránkách www.MechatronicEducation.cz.

Soubor jBotBrain_fw.bin, zkopírujte do instalačního adresáře „..\Mechatronic Education EcliseIDE\Mecha­tronic Education\”. V tomto adresáři se nachází i program jFlash.exe. jBotBrainII připojte pomocí USB kabelu k PC a zároveň připojte jBBII k napájení. Z příkazového řádku spusťte program jFlash.exe. Jako parametr při spuštění uveďte jméno souboru aktuálního firmware.

\jFlash.exe jbotbrain_fw.bin

Po nahrání aktualizace firmware se okno programu jFlash.exe automaticky uzavře. Pro ukončení procesu aktualizace je nezbytné provést restart jBBII (vypnutím a zapnutím napájení).

Pokud po restartu není jBBII v tzv. upload modu, vypněte jBBII, stiskněte současně tlačítka S1 a S4 a zapněte jBBII. V průběhu zapnutí je potřeba stále mít stisknutá tlačítka S1 a S4. Nyní je již možné do jBBII nahrát libovolný program. Při dalším restartu bude jBBII fungovat již běžným způsobem.

Ke stažení

SKP model: